Overslaan en naar de inhoud gaan

Verloop kerkdienst

Hoe verloopt een kerkdienst in de Sionkerk?

De kerkenraad komt binnen. Het is stil in de kerk. Iedereen bidt.
(Er wordt gebeden om een persoonlijke zegen en een zegen voor de voorganger. Sommige mannen gaan hierbij staan.)

Votum (gelofte):
De predikant of ouderling bidt: "Onze hulp is in de Naam des Heeren, Die hemel en aarde gemaakt heeft, Die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken Zijner handen."

Zegen:
een predikant steekt zijn handen zegenend omhoog en begroet de gemeente in de naam van God: "Genade, barmhartigheid en vrede worde u bij de aanvang geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen" (Een ouderling doet dit niet.)
Of: "Genade zij u en vrede van Hem die is en Die was en Die komen zal, en van de zeven Geesten die voor Zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe Getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de Overste van de koningen der aarde, Amen." (Openb. 1 vs 4)

Zingen:
We zingen een psalm. We zingen de psalmen in de berijming van 1773. In het zingen van de psalmen wordt uiting gegeven aan ervaren nood en verlossing, vreugde en dankbaarheid. Daarin zoeken we de eer van God of, zoals één van de psalmen het zegt: "Komt, maakt God met mij groot..."

’s Morgens: Lezen van de wet
De ouderling van dienst leest de “10 geboden”. (Exodus 20 vs 1-17)

’s Middags: Lezen van de Apostolische geloofsbelijdenis
De ouderling van dienst leest de geloofsbelijdenis, als samenvatting van de geloofsleer

Zingen:
’s Morgens zingen we een psalm als antwoord op de geboden van God. ’s Middags zingen we een psalm ter afsluiting van onze geloofsbelijdenis.

Schriftlezing:
De ouderling leest een Bijbelgedeelte en wij lezen stil mee in onze Bijbel. We maken gebruik van de Bijbel in de zogenoemde Statenvertaling. De Bijbel is Gods eigen Woord dat Hij de mensen gegeven heeft. De kernboodschap van de Bijbel is dat wij zondige mensen zijn en dat Jezus Christus de Zoon van God én tegelijk de Zaligmaker van zondaren is. Dat is de Hoofdinhoud van de Bijbel. Hij roept zondige mensen op tot bekering en wil van de zonde verlossen door Zijn Woord en Geest.

Gebed (Ongeveer 15 minuten):
We bidden:
    • Of God ons genadig wil zijn en in deze dienst bij ons wil zijn.
    • Of God ons wil laten begrijpen wat er in de Bijbel staat.
    • Voor de zieken en mensen met zorgen
    • Voor het werk van God wereldwijd.
    • Voor de overheid, voor land en volk.
We danken voor de goede dingen die God gegeven heeft.

Zingen:
We zingen opnieuw enkele psalmverzen.

Collecte:
Onder het zingen wordt voor twee doelen gecollecteerd. Ieder geeft, naar de mate dat hij iets missen kan. Het geld is bestemd voor de kosten van de kerkdiensten én voor (diaconale) hulp aan minder bedeelden. Het geven aan de collecten hoort bij het dienen van God.

Prediking:
De predikant houdt een preek van ongeveer drie kwartier tot een uur. Onderbroken door het zingen van één of meerdere psalmverzen.
Hij legt het Bijbelgedeelte uit en past het toe op ons leven. De preek wordt besloten met het woord ‘amen.’

Gebed:
De predikant of ouderling besluit met een (kort) dankgebed. Wij bidden in stilte mee. (Sommige mannen gaan staan.)

Zingen:
We zingen een psalm als antwoord op de preek en ter afsluiting van de dienst.

Zegen:
De predikant strekt zijn beide handen uit en spreekt de zegen uit: "De genade van onze Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.(2 Korinthe 13 vers 13) Of: De Heere zegene u en behoede u, de Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. (Numeri 6 vers 24-26).Als een ouderling de dienst leidt, bidt hij om een zegen: O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’; O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; O Geest, zend Uwen troost ons neer; Drieenig God U zij al d’eer! Amen"
De kerkenraad verlaat de kerkzaal. Wij verlaten de kerkzaal onder uitleidend orgelspel. Bij de uitgang is een collecte voor een wisselend doel.